Polityka Prywatno�ci

 1. Firma since78 ('Firma') b�d�ca operatorem serwisu internetowego http://since78.pl ('Serwis') nie udost�pnia stronom trzecim danych U�ytkownik�w stron internetowych Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawc�w narz�dzi statystycznych. Dane pozyskane w zwi�zku z analiz� log�w serwera (takie jak: adres IP czy domena) wykorzystywane s� jedynie do prowadzenia statystyk ogl�dalno�ci stron internetowych oraz do administracji.
 2. Firma przetwarza dane przekazywane przez U�ytkownik�w stron tylko i wy��cznie w zakresie niezb�dnym do prawid�owego dzia�ania Serwisu, danych statystycznych i remarketingu.
 3. Firma zobowi�zuje si� chroni� wszelkie informacje ujawnione nam przez u�ytkownik�w Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpiecze�stwa i zachowania poufno�ci. Prawa dost�pu do danych osobowych U�ytkownik�w Serwisu, w szczeg�lno�ci podane przez formularz kontaktowy, zosta�y w restrykcyjny spos�b ograniczone, tak aby informacje te nie znalaz�y si� w r�kach os�b niepowo�anych.
 4. Na stronach internetowych zwi�zanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plik�w "cookies". Korzystanie z technik "cookies" nie umo�liwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych u�ytkownika ani r�wnie� �adnych informacji poufnych z jego komputera. Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach "cookies" pozwalaj� identyfikowa� U�ytkownika i przechowywa� dane o jego dotychczasowej aktywno�ci w zakresie korzystania z Serwisu. Wy��czenie mo�liwo�ci umieszczania plik�w cookie na komputerze u�ytkownika Serwisu b�d� ich usuni�cie w trakcie wizyty na Serwisie mo�e skutkowa� cz�ciowym lub ca�kowitym uniemo�liwieniem korzystania z Serwisu, za co Firma nie ponosi odpowiedzialno�ci.
 5. Wewn�trz serwisu wykorzystywane s� us�ugi firmy Google Inc. ("Google") - Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console i Google AdWords. W tym celu wykorzystywane s� cookies. Serwis mo�e reklamowa� si� w Internecie, korzystaj�c z remarketingu za pomoc� Google Analytics i/lub Google AdWords. U�ytkownicy mog� zrezygnowa� z us�ugi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowa� reklamy w sieci reklamowej Google za pomoc� Ustawie� reklam [https://www.google.com/settings/ads]. Serwis oraz dostawcy zewn�trzni, w tym Google, korzystaj� z w�asnych plik�w cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wy�wietlania na podstawie historii odwiedzin U�ytkownik�w w Serwisie.
 6. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu s� obj�te prawem autorskim i nie mog� by� kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny spos�b wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Firmy.
 7. Niniejsza polityka prywatno�ci nie reguluje zasad prywatno�ci dla wszystkich stron zewn�trznych, do kt�rych odno�niki zosta�y umieszczone w obr�bie stron internetowych Serwisu.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialno�ci za efekty wykorzystania materia��w i informacji zamieszczonych w Serwise.
 9. Firma przyk�ada du�� wag� do informacji zawartych w Serwisie, jednak nie zawsze jest w stanie zapewni� pe�nej ich aktualno�ci.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatno�ci.
 11. Wszelkie dodatkowe pytania dotycz�ce polityki prywatno�ci na stronach internetowych prosimy kierowa� na adres e-mail: robert[ma�pka]since78.pl.